ÀRBITRES
PROCEDIMENT D’INCLUSIÓ DE PROFESSIONALS EN LA LLISTA DE POSSIBLES ÀRBITRES

D’acord amb l’establert en l’article 22 del Reglament de regim intern de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic (FPCAT) per a l’elecció dels àrbitres en cada cas el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC) tindrà en compte unes llistes de professionals aportades per les entitats fundadores i les entitats membres i col•laboradores, així com també les llistes que hagi pogut requerir a altres col•lectius i les propostes particulars rebudes.

Als efectes d’establir un règim uniforme per a totes les sol•licituds el TATC i poder homogeneïtzar la informació rebuda s’ha considerat convenient establir un procediment únic que concreti la informació que s’ha d’aportar i els tràmits a seguir per a l’admissió de nous professionals com a possibles àrbitres.


Primer.- Sol•licitud

Les persones físiques que de manera independent sol•licitin la seva inclusió en el fitxer de possibles àrbitres del TATC hauran de fer arribar a la secretaria d’aquesta entitat un escrit en aquest sentit on expressin de manera clara les raons que l’empenyen a presentar la seva sol•licitud.

Aquest requisit no serà necessari en el cas de les llistes de possibles àrbitres aportades per les entitats fundadores, entitats membres o les que el TATC hagi requerit a altres col•lectius.


Segon.- Fitxa

Les persones físiques que vulguin formar part del fitxer de possibles àrbitres del TATC hauran de fer arribar a aquesta entitat una fitxa normalitzada on constarà:

a) Domicili i àmbit territorial on podria desenvolupar l’arbitratge.
b) Titulació o titulacions ostentades, i número de col•legiació si es tracta d’una titulació que ostenta col•legi professional.
c) Especialització o especialitzacions.
d) Antiguitat en la titulació o titulacions i en l’especialització o especialitzacions.
e) Si escau, experiència com a àrbitre amb un petit resum dels casos arbitrats, guardant sempre la necessària confidencialitat de dades personals.

Juntament amb la fitxa haurà de remetre el justificant de la titulació o titulacions i de l’especialització o especialitzacions. No serà necessari justificant de la titulació o titulacions ni el número de col•legiat si forma part d’un col•legi professional o persona jurídica que sigui entitat membre de la FPCAT, o forma part de les llistes que el TATC hagi pogut requerir a altres col•lectius.

La persona sol•licitant podrà també remetre justificants d’experiència professional i, en general tots els documents o escrits que consideri convenients per a justificar o reforçar la seva proposta.

Tota la documentació s’haurà de lliurar al TATC en el termini d’un mes a comptar des de la recepció per part del TATC del primer escrit de sol•licitud. Transcorregut aquest termini sense que hagi remés la resta de documentació necessària s’entendrà que la persona interessada renúncia a la sol•licitud.


Tercer.- Tramitació de l’expedient.

Rebuda la sol•licitud, la fitxa normalitzada i la documentació que la persona interessada hagi considerat convenient remetre dins el termini assenyalat, el TATC podrà requerir del col•legi professional corresponent i de les persones i entitats que tingui per convenient la informació necessària per a valorar la idoneïtat de la persona interessada.

El TATC estudiarà tota la documentació remesa i podrà requerir de la persona interessada i de les persones i entitats a qui hagi sol•licitat informació complementària els aclariments i l’ampliació d’informació que cregui convenient.


Quart- Conclusió de l’expedient.

El TATC conclourà l’expedient indicant l’admissió o no del professional en el fitxer de possibles àrbitres i l’especialització o especialitzacions corresponents.

En el cas de negativa de l’admissió del professional en l’esmentat fitxer per manca d’algun dels requisits exigits en l’article segon d’aquest procediment, el TATC indicarà a la persona interessada les raons en que hagi basat la seva decisió i li donarà el termini d’un mes a comptar des de la notificació perquè al•legui el que correspongui. Rebudes, si escau, les al•legacions el TATC resoldrà novament el que tingui per convenient.

Si la resolució del TATC és favorable a l’admissió del professional en el fitxer de possibles àrbitres s’indicarà a la persona interessada juntament amb un escrit de drets i deures que corresponen als àrbitres. Així mateix se l’informarà de que haurà de guardar confidencialitat de dita inclusió, de que el fitxer és orientatiu pel TATC sense que la inclusió en el mateix doni dret a ser nomenat àrbitre i de que no podrà utilitzar els signes distintius del TATC ni de la FPCAT sense consentiment exprés del titular dels mateixos.


Cinquè .- Declaració jurada.

En l’escrit d’admissió s’informarà també a les persones interessades que, en el supòsit d’efectiu nomenament com a àrbitres en un procediment, hauran de remetre al TATC una declaració jurada de trobar-se en ple exercici dels drets civils, d’estar col•legiats, si escau, i de que la seva professió no els impedeix per a l’exercici de la funció d’àrbitre.

Es pressuposa que les persones admeses a la llista de possibles àrbitres acompleixen els requisits establerts en el paràgraf anterior, això no obstant, se’ls informarà de que estaran obligades a comunicar al TATC en el termini més breu possible qualsevol circumstància que els impedís atorgar la declaració jurada i, en general, qualsevol fet que els impedís l’exercici futur de la funció d’àrbitre.


Sisè.- Modificacions i renovació del fitxer de possibles àrbitres.

En tot moment la persona inclosa en el fitxer de possibles àrbitres podrà remetre a la secretaria del TATC els documents justificants de noves titulacions o especialitzacions que consideri convenient per a mantenir actualitzades les seves dades professionals. Així mateix haurà de remetre al mateix òrgan qualsevol modificació del seu domicili o dades de contacte.

Transcorregut un termini prudencial, mai superior a tres anys, el TATC actualitzarà el fitxer de possibles àrbitres.


FITXA NORMALITZADA

Descarrega't la fitxa