MODEL DE CLÀUSULA ARBITRAL
Incorpori una d'aquestes clàusules en els seus contractes

Per a la resolució de qualsevol qüestió en litigi derivada del present acte jurídic, les parts se sotmeten a l’arbitratge d’equitat del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic, a qui se li encomana la designació de l’àrbitre o àrbitres i la tutela i administració de l’arbitratge.

MODEL DE CLÀUSULA ARBITRAL PEL CAS DEL PROCEDIMENT DE CONCÒRDIA D’OBRA
Per a la resolució de qualsevol qüestió en litigi derivada del present acte jurídic, les parts es sotmeten a l’arbitratge d’equitat del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic, a qui se li encomana la tutela i administració de l’arbitratge.

En concret, quan la controvèrsia sotmesa a arbitratge tingui el seu origen en qüestions tècniques derivades de l’execució de l’obra, les parts es sotmeten al procediment específic de la Concòrdia d’Obra.

Per aquest darrer supòsit les parts, de comú acord, designen al Sr. ............... com a àrbitre per a resoldre les controvèrsies tècniques relatives a ................. (1)

Es designen, a aquests efectes, com a persones de contacte:

Per .......... Per ...
Sr. .......... Sr. .....
Adreça ..... Adreça
Tel.- ....... Tel.- ........
Fax.- ........ Fax.- .......
E-mail ...... E-mail .....

Qualsevol modificació en les persones de contacte o en les dades dels mateixos haurà de ser notificada de manera fefaent a l’altra part amb una antelació mínima de set dies per produir efectes.

(1) En relació a aquest apartat de la clàusula, les parts lliurement poden optar entre:
- Designar un sol àrbitre de la llista proporcionada pel TATC per a la resolució de qualsevol controvèrsia tècnica relativa a l’execució de l’obra.
- Designar dos o més àrbitres de la llista proporcionada pel TATC per a la resolució de les controvèrsies sorgides en relació a les diferents fases o capítols d’una obra
- Delegar la designació de l’àrbitre al TATC qui farà la designació d’acord amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament.