QUÈ ÉS L'ARBITRATGE
El procés arbitral

L'arbitratge és un procés de resolució de conflictes alternatiu als processos judicials tradicionals. La decisió final d'un procés arbitral la prenen persones tècnicament qualificades i plenament capacitades els àrbitres.


L'arbitratge és un sistema àgil de resolució de conflictes. El laude arbitral és inapel·lable i només pot ser recorregut davant la justícia ordinària per defectes de forma.Avantatges de l'arbitratge enfront del procés judicial tradicional

Primacia de la voluntat de les parts

Agilitat

Brevetat

Reducció de les despeses directes i indirectes

Especialització de l'àrbitre en el tema de conflicteCom iniciar un procediment arbitral?
Per a iniciar un procediment arbitral és necessari l'acord previ de les parts en conflicte:

per clàusula específica en el contracte

perquè així ho acordin al sorgir el conflicteClàusula Arbitral

Per a cercar l'actuació del TATC cal incorporar en els contractes una clàusula arbitral de submissió a la seva jurisdicció, com la següent:


"Per a la resolució de qualsevol qüestió en litigi derivada del present contracte, les parts interessades se sotmeten a l'arbitratge del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya de la Fundació Privada Catalana per a l'Arbitratge Tècnic, a qui se li encomana la designació de l'àrbitre o àrbitres i la tutela i administració de l'arbitratge, i obligant-se des d'aquest moment les parts a l'acompliment del laude arbitral."Fases del procediment arbitral:1. Elecció dels àrbitres

2.
Notificació als àrbitres de la designació

3.
Acceptació dels àrbitres

4.
Notificació a les parts de l'àrbitre designat

5.
Les parts accepten l'àrbitre proposat

6.
Al·legacions inicials de les parts

7.
Proves

8.
Laude arbitral

9.
Notificació a les parts

10
.
Compliment del laude